Όροι Εγγύησης Προϊόντων

Οι συσκευές υπόκεινται σε εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών.


Για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στη συσκευή εξαιτίας αστοχίας ή αδυναμίας υλικού, η συσκευή αντικαθίσταται άμεσα με νέα πανομοιότυπη ή παρεμφερή, ίσων ή περισσοτέρων τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, όπως επίσης και στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη του έντυπου εγγύησης και την νόμιμη απόδειξη αγοράς.
3. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή.
5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
6. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών όπως (πχ μπαταρία).
7. Προβλήματα που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, φυσικά φαινόμενα ή βανδαλισμό δεν καλύπτονται.
8. Η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε . δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα τα οποία έχουν έχουν συνδεθεί σε άλλη πλατφόρμα.
9. Οι τεχνικοί της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε . υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από την ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
10. Οι τεχνικοί της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
11. Η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από την ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , ή/και είναι εκτός εγγύησης, είτε ή βλάβη αυτή είχε προαναφερθεί, που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής του.
12. Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από την ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
13. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να λαμβάνει τεχνικές υπηρεσίες στο χώρο του, οι υπηρεσίες αυτές χρεώνονται με 30€ /ώρα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
14. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στο service της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. πέραν των 6 μηνών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
15. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών της συσκευής που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό κανονικές συνθήκες.
16. Η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε .δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.                                                                                                      
17. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.