Εγγύηση καλής λειτουργίας

Οι συσκευές υπόκεινται σε εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία επεκτείνεται για ΄όσο διάστημα αυτή λειτουργεί εξ'αρχής συνεχόμενα συνοδευόμενο με την υπηρεσία "ΚΑΡΤΑ SIM & ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ENTOPIZO.GR" αξίας 4€+ΦΠΑ ανα μήνα.

Επισκευή / Αντικατάσταση εντός 2 ημερών

Δωρεάν΄ παραμετροποίηση νέας συσκευής

Δεν καλύπτονται εντός εγγύησης οι παρακάτω περιπτώσεις

Έκθεση σε νερό ή υγρασία (Οξείδωση ή αλλοίωση)
Συσκευές άνω των 2 ετών απο την αγορά (χωρίς παράλληλη υπηρεσία)
Βανδαλισμό (εμφανή σημάδια κακομεταχείρισης)
Υπέρταση

Υψηλή θερμοκρασία (εμφανή σημάδια στρέβλωσης)

Λανθασμένη συνδεσμολογία
Παρέμβαση απο μή εξουσιοδοτημένο άτομο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Οι συσκευές υπόκεινται σε εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία επεκτείνεται για ΄όσο διάστημα αυτή λειτουργεί εξ'αρχής συνεχόμενα συνοδευόμενο με την υπηρεσία "ΚΑΡΤΑ SIM & ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ENTOPIZO.GR" αξίας 4€+ΦΠΑ ανα μήνα.

Για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στη συσκευή εξαιτίας αστοχίας ή αδυναμίας υλικού, η συσκευή επισκευάζεται ή αντικαθίσταται με νέα πανομοιότυπη ή συσκευή παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην ειδική θέση του έντυπου εγγύησης, όπως επίσης και στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε., με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών όπως (πχ μπαταρία).
7. Προβλήματα που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, φυσικά φαινόμενα ή βανδαλισμό δεν καλύπτονται.
8. Η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. . δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα τα οποία έχουν έχουν συνδεθεί σε άλλη πλατφόρμα.
9. Οι τεχνικοί της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από την ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε., αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
10. Οι τεχνικοί τηςΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς επισκευή ή αντικατάσταση υλικού.
11. Η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από την ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. , ή/και είναι εκτός εγγύησης, είτε ή βλάβη αυτή είχε προαναφερθεί, που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής του.
12. Σε περίπτωση που η αγορά του προϊόντος δεν έχει γίνει από την ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. ή είναι εκτός εγγύησης, οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
13. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να λαμβάνει τεχνικές υπηρεσίες στο χώρο του, οι υπηρεσίες αυτές χρεώνονται με 35€/ώρα πλέον Φ.Π.Α.
14. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στο service της ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. πέραν των 6 μηνών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης 0,5€/ημέρα πλέον Φ.Π.Α για 90 ημέρες. Μετά το πέρας των 9 μηνών η συσκευή εκποιείται προς αποζημί.
15. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. περιορίζεται ρητά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή στο κόστος επισκευής, ή αντικατάστασης οποιονδήποτε μερών της συσκευής που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό κανονικές συνθήκες.
16. Η ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
17. Με την αγορά νέας συσκευής, ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους.

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies